Regulamin

Korzystanie ze strony internetowej www.tecweld.pl oznacza akceptację Regulaminu.

TECWELD jest firmą produkcyjno-handlową, zorientowaną na obsługę hurtową i detaliczną firm krajowych i zagranicznych. TECWELD nie jest dealerem krajowych producentów, firm zagranicznych mających w Polsce swoje przedstawicielstwo ani innych polskich dystrybutorów. Jesteśmy bezpośrednim importerem i producentem wszystkich oferowanych produktów.

1. Zamówienia

1.1 Regulamin dotyczy sprzedaży towarów firmy TECWELD na terenie Polski podmiotom krajowym. Podstawą rozpoczęcia współpracy dystrybucyjnej (Cennik hurtowy) z TECWELD jest dostarczenie n/w dokumentów firmy, tj:

1.2 Zakupy detaliczne oparte na cenniku detalicznym nie wymagają dostarczania żadnych dokumentów.
1.3 Zamówienia hurtowe i detaliczne przyjmowane są w postaci pisemnej poprzez e-mail. Dopuszcza się również składanie zamówień w formie ustnej (telefonicznie lub bezpośrednio), jednakże w tym przypadku wszelkie ewentualne rozbieżności w interpretacji zamówienia dotyczące specyfikacji towarowej nie podlegają reklamacji.
1.4 Zamówienia składane poprzez stronę internetową dotyczą wyłącznie zakupów detalicznych, nie są traktowane jako zakup bezpośredni w Sklepie z wszystkimi konsekwencjami tej procedury. Zamówienie w tej formie weryfikowane jest przez handlowca TECWELD pod względem dostępności, a jego końcowa wersja przesyłana zwrotnie do Klienta celem potwierdzenia. Klient powinien potwierdzić końcową wersję zamówienia zachowując prawo do odstąpienia od niego, jeśli uzna jego niekompletność za wystarczający powód.
1.5 TECWELD nie potwierdza pisemnie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz braków magazynowych wśród zamawianych produktów. Pracownik TECWELD kontaktuje się z zamawiającym wyłącznie w celu wyjaśnienia nieścisłości w zamówieniu lub jego nieczytelnej kopii. Wyjątek stanowią zamówienia detaliczne, które są uzgadniane i potwierdzane.
1.6 Standardowym terminem realizacji zamówień na wyroby gotowe jest okres do 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.
1.7 Standardowy okres realizacji zamówień dotyczących wyrobów spawalniczych produkowanych przez TECWELD (oprócz wyrobów chemicznych) wynosi do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.
1.8 Wyrobami spawalniczymi produkowanymi przez TECWELD są:

1.9 Wyrobami chemicznymi produkowanymi przez TECWELD są:

1.10 Okres wykonania wyrobów niestandardowych wg specyfikacji Zamawiającego ustalany jest indywidualnie.
1.11 W przypadku dużych zamówień, bądź specyficznych okoliczności ich realizacji dopuszcza się wydłużenie terminu dostawy, po jego uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym. Obowiązek tego uzgodnienia spoczywa na TECWELD.
1.12 Zamówienie częściowo zrealizowane traktuje się jako zamknięte. Pozostałe, niedostarczone pozycje nie są traktowane przez TECWELD jako pozycje czekające na realizację i nie będą dosyłane w przyszłości, za wyjątkiem:

Wówczas pracownik TECWELD dzwoni i uzgadnia telefonicznie tryb postępowania.

2. Realizacja zamówień

2.1 Wyroby sprzedawane przez TECWELD pakowane są w opakowania jednostkowe lub zbiorcze, łatwe do identyfikacji i przeliczenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie. Wolne przestrzenie wypełniane są materiałami uzupełniającymi: tektura, folia bąbelkowa, styropian. Opakowania zbiorcze zabezpieczone są taśmami firmowymi, opaskami spinającymi, folią “stretch” lub w inny sposób gwarantujący pewność i solidność pakowania.
2.2 Wyroby podlegające dyrektywom europejskim lub innej formie certyfikacji wykonane są zgodnie z normami zharmonizowanymi oraz spełniają wymogi prawa polskiego. Gwarantem czystości prawnej jest TECWELD.
2.3 Wyroby certyfikowane oznakowane są logo producenta, opisane i wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim.
2.4 Produkty sprzedawane są, o ile dopuszcza to prawo jako, “no name” lub sygnowane nazwą firmy (TECWELD), ewentualnie jedną z nazw handlowych będących wyłączną własnością TECWELD jak:

3. Wysyłka/odbiór

3.1 Zamówione towary wysyłane są do Klientów na koszt odbiorcy. Wyłącznym spedytorem TECWELD w zakresie transportu małych paczek do 30 kg jest firma DPD. Przesyłki paletowe na terenie Polski wysyłane są poprzez firmę Schenker, a poza – firmą Raben.
3.2 Wyjątkiem od punktu 3.1 jest:

3.3 Refundacja kosztów transportu dopisywana jest do faktury, o ile Zamawiający nie zażąda pisemnie lub telefonicznie osobnej faktury na transport. Koszt pakowania, ceny opakowań i palet ponoszone są przez TECWELD.
3.4 Standardowym dokumentem zawierającym specyfikację towarową oraz warunki dostawy i płatności jest faktura VAT. TECWELD nie dołącza osobnych specyfikacji oraz dokumentu WZ. Faktura dołączana jest do przesyłki wysyłanej firmą kurierską.
3.5 Niestandardowe dokumenty wydania/dostawy oraz inna forma ich dostarczenia Klientowi, na jego wyraźne żądanie powinna być uzgodniona w formie pisemnej przez obydwie strony. Dotyczy to zarówno wysyłki towaru, jak i odbioru bezpośredniego przez osobę uprawnioną.
3.5 Faktura (dokument wydania) wręczana jest osobie odbierającej towar bezpośrednio. Jej obowiązkiem jest sprawdzenie specyfikacji oraz potwierdzenie jej zgodności z otrzymanym towarem na kopii dokumentu otrzymanego w firmie TECWELD. Brak podpisu na dokumencie kopii traktowany jest jako milcząca akceptacja zgodności pobranego towaru i może być podstawą do odrzucenia reklamacji ilościowej i jakościowej.

4. Ceny hurtowe

4.1 Obowiązującym cennikiem dla dystrybutorów jest “Cennik hurtowy” zawierający ceny netto zakupu dla tej grupy odbiorców.
4.2 Firmy handlowe uzyskują rabat od w/w cennika oraz preferencje transportowe zgodnie z zasadami opisanymi w Programie Lojalnościowym firmy TECWELD.
4.3 Cennik hurtowy publikowany jest na stronie internetowej firmy TECWELD. Każda jego aktualizacja wiążąca się ze zmianami cen, asortymentu lub warunków sprzedaży sygnowana jest kolejnym jego numerem oraz datą wydania. Cennik chroniony jest wspólnym hasłem dostępnym dla wszystkich dystrybutorów. TECWELD nie powiadamia swoich partnerów o każdorazowej aktualizacji cennika.
4.4 Zamawiający przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany sprawdzić aktualność cen obowiązujących na dzień złożenia zamówienia. Publikacja zmian w cenniku skutkuje zmianą cen w kolejnym dniu po publikacji.
4.5 Zmiany cen wyrobów sygnowanych marką Sherman odbywać się będą raz w miesiącu, zmiany pozostałych cen w dowolnych terminach w zależności od zaistniałych warunków.
4.6 Podstawowymi kryteriami zmiany cen są wahania cen surowców na giełdach światowych, zmiany kursów walut oraz aktualna sytuacja rynkowa.
4.7 Wyjątkiem od pkt 4.4 są przypadki, gdy w danym asortymencie występuje stan zerowy i ogłoszenie nowej ceny wiąże się z nową dostawą, która jest indywidualnie kalkulowana, a cena sprzedaży ogłaszana oddzielnym mailem.

5. Ceny detaliczne

5.1 Obowiązującym cennikiem dla klientów końcowych jest są ceny na stronie www.tecweld.pl.

6. Płatność

6.1 Podstawową formą płatności jest gotówka. Pod określeniem “gotówka” rozumiana jest:

6.2 Inne formy płatności ustalane są na drodze bezpośrednich ustaleń z uprawnionymi osobami w TECWELD
6.3 Terminy płatności ustalane są bezpośrednio z TECWELD. Realne terminy spłacania należności mają bezpośredni wpływ na ewentualne dodatkowe wydłużanie terminów płatności.
6.4 Towar zamówiony wysyłany jest do Zamawiającego w sytuacji, gdy nie zalega on z płatnościami za poprzednie dostawy, będące wymagalnymi terminami.
6.5 TECWELD ma prawo do obciążania Zamawiających odsetkami karnymi za przeterminowane płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Gwarancja i reklamacja

7.1 Podstawowym terminem gwarancji jest okres 12 miesięcy od daty sprzedaży przez TECWELD lub dystrybutora wyrobu firmy TECWELD, objętego warunkami gwarancyjnymi dla firmy lub 24 miesiące dla konsumenta. Różnice pomiędzy firmą i konsumentem określa Ustawa Konsumencka.
7.2 Gwarancja z bezpłatnym transportem obowiązuje wyłącznie na obszarze Polski. Towar sprzedawany za granicę objęty jest bezpłatnymi naprawami gwarancyjnymi jedynie w przypadku jego dostarczenia i odbioru z firmy TECWELD na koszt klienta.
7.3 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wyrobów, które ulegają naturalnemu zużyciu podczas ich eksploatacji, wymiany części roboczych oraz uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego używania, konserwacji i dbania o przedmiot.
7.4 Podstawą rozstrzygnięcia reklamacji jest otrzymanie reklamowanego wyrobu. Reklamowany towar wysyłany jest do TECWELD na koszt TECWELD, po wcześniejszym uzgodnieniu z działem handlowym. Wysyłka inną spedycją traktowana będzie jak odstąpienie od warunków gwarancji i różnica w kosztach transportu refakturowana będzie firmie reklamującej, bez możliwości odwołania. Nie odbieramy przesyłek nadanych tzw. “za pobraniem”.
7.5 Zasady przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych oraz tryb postępowania określone są w Karcie Zgłoszenia Uszkodzenia publikowanej na stronie www.tecweld.pl.
7.6 Szczegóły umowy gwarancyjnej zawiera Karta Gwarancyjna. Wszelkie samodzielne i nieuzgodnione z TECWELD przeróbki, adaptacje, bądź inne ingerencje w reklamowany towar traktowane będzie jak złamanie warunków gwarancji.
7.7 Podstawą uznania reklamacji jest przestrzeganie wytycznych instalacyjnych, eksploatacyjnych oraz konserwacyjnych zapisanych w Instrukcji Obsługi wyrobu.
7.8 Reklamacje dotyczące niezgodności w specyfikacji towarowej dostawy rozstrzygane będą w terminie do 5 dni roboczych od daty ich pisemnego zgłoszenia faxem lub e-mailem. Zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki firmą kurierską lub odbioru towaru w TECWELD.
7.9 Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru odebranego firmą kurierską (u klienta) uznawane będą wyłącznie na podstawie protokołu uszkodzenia przesyłki spisanego w obecności i podpisanego przez kuriera dostarczającego towar. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, wykonać należy zdjęcia powstałego uszkodzenia – ułatwi i przyśpieszy to proces rozpatrywania reklamacji przez przewoźnika.
7.10 Reklamacje dotyczące nieterminowego dostarczenia przesyłki lub opóźnień w dostawie załatwiane będą na bieżąco w kontakcie z firmą kurierską.
7.11 Towar odebrany osobiście przez pracownika Zamawiającego lub odebrany od kuriera traktuje się jako własność Kupującego, za który ponosi on pełną odpowiedzialność materialną.

8. Zwroty

8.1 Zwroty towaru mogą być dokonane w sytuacji gdy:

8.2 Zwrotów nie przyjmuje się, gdy:

8.3 Dokument korygujący może być wystawiony po otrzymaniu zwróconego towaru, jeśli pracownicy firmy TECWELD wykluczą zgodność towaru z zapisami punktu 8.2. Procedura zwrotu może potrwać do 5 dni roboczych.

9. Wyszukiwanie

9.1. Kolejność produktów w podpowiedziach/wynikach wyszukiwania jest uzależniona od podobnieństwa do frazy kluczowej oraz z góry ustalonej kolejności produktu w sklepie.

10. Postanowienia końcowe

9.1 Powyższe zasady obowiązują od dnia publikacji na stronie internetowej TECWELD
9.2 Zasady dotyczą wyłącznie sprzedaży krajowej, warunki sprzedaży eksportowej są przedmiotem oddzielnych ustaleń.
9.3 TECWELD ma prawo odmówić współpracy z dystrybutorem, który w sposób nieuprawniony sprzedaje jego wyroby poza granicami Polski, naruszając tym samym ustalenia umowy.
9.4 Wszelkie spory oraz wątpliwości rozstrzygane będą polubownie w formie pisemnej po uprzednim otrzymaniu pisemnego zażalenia dotyczącego:

9.5 TECWELD gwarantuje maksymalnie 7-dniowy termin rozpatrzenia skargi Klienta.
9.6 TECWELD ma prawo do odmówienia współpracy lub jej kontynuacji w przypadku gdy Klient:

Bytom 01.12.2022

INFORMACJE

SIEDZIBA